สิ่งแรกที่ต้องทำ เมื่อมีผู้เสียชีวิตในบ้าน

มีผู้เสียชีวิตในบ้าน

“เราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของมนุษย์ เรื่องเหนือความคาดหมายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถึงแม้ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากเจอมันก็ตาม เรื่องดีๆหรือเรื่องร้ายๆสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การมีสติไว้กับตัวตลอดจึงจำเป็นอย่างมากกับชีวิตของมนุษย์ พีโอนี ฟิวเนอรัล ขอนำเสนอความรู้ หลักการปฎิบัติเมื่อเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับคนใกล้ตัวของท่าน หลักการปฏิบัติ สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมีผู้เสียชีวิตในบ้านของท่าน ควรมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไร”

มีผู้เสียชีวิตในบ้าน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

1. ตั้งสติ ติดต่อเจ้าหน้าที่

สิ่งแรกที่เราต้องทำคือคุมสติตัวเองให้ดี ห้ามเคลื่อนย้ายศพด้วยตนเองเด็ดขาด ในกรณีที่คุณคือเจ้าบ้านให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เพื่อขอใบรับแจ้งความ / บันทึกประจำวัน และให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่อไป หลังจากนั้นรอทางโรงพยาบาลชัณสูตรศพเพื่อรับรองสาเหตุการตาย และนำใบรับแจ้งความที่ได้จากเจ้าหน้าที่ไปติดต่อสำนักงานเขตเพื่อขอออกใบมรณบัตร (ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าบ้าน ผู้พบศพสามารถดำเนินการแจ้งตายได้ เนื่องจากเจ้าบ้านมีสิทธิ์ในการมอบหมายคนอื่นแทนได้)

2. แจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง

– กรณีที่เสียชีวิตที่ว่าการอำเภอ ให้แจ้งที่ผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะได้หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า)แล้วนำใบไปแจ้งที่เทศบาลเพื่อออกใบมรณบัตร

– กรณีที่เสียชีวิตในเขตท้องที่เทศบาล ให้แจ้งที่งานทะเบียนของสำนักงานเขตเลย ท่านจะได้ใบมรณบัตร (ไม่มี ท.ร. 4 ตอนหน้า)

– บุคคลที่มีหน้าที่แจ้งการตายได้แก่ เจ้าบ้าน ผู้พบศพ(กรณีไม่มีเจ้าบ้าน) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้แจ้งตายแทน 

3. เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งตาย

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งการเสียชีวิต

1. บัตรประชาชนของผู้แจ้ง

2. บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

3. หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเสียชีวิตหรือพบศพ เช่น เพื่อนบ้าน